English (UK)Magyar (HU)
Társadalomtudományok és Nemzetközi Tanulmányok Intézet
free templates joomla

Regionális Tanulmányok Kutató Központ

Regional Studies Research Centre

  

A Társadalomtudományok és Nemzetközi Tanulmányok Intézet (TNTI) célja, hogy a közép-európai térséget érintő társadalmi, politikai és kulturális folyamatok kutatásának elismert, nemzetközi beágyazottsággal rendelkező intézményévé váljon. Ennek érdekében szükségesnek látjuk a visegrádi országok megerősített együttműködésének (V4+) bázisán a regionális együttműködés lehetőségeinek, mozgásterének, politikai és szervezeti formáinak átfogó és empirikus vizsgálatát, az EU-ban és a nemzetközi közösségben való közös fellépés aktuális kérdéseinek feltérképezését. A térséggel foglalkozó kutatások eredményei szerves részét alkotják a TNTI által gondozott szakok – Nemzetközi tanulmányok alapszak, Társadalmi tanulmányok alapszak, Politológia alapszak, valamint a Nemzetközi tanulmányok mesterszak – oktatási portfóliójának.

A fenti célkitűzés a TNTI szervezeti egységeként működő Regionális Tanulmányok Kutatóközpont (Regional Studies Research Centre) keretében, három tematikus munkacsoport bázisán valósul meg. A munkacsoportok szakértői- és kutatóhálózatokat hoznak létre, valamint horizontális partnerségi kapcsolatokat építenek ki más kutatóhelyek, államigazgatási szervek és közintézmények hasonló profilú szervezeteivel és alrendszereivel.

Tematikus munkacsoportok

I.            Közép-európai társadalmi és politikai rendszerek

A kutatás kiinduló pontja szerint a visegrádi országok intézményesített együttműködése meghatározó regionális tényezővé és politikai márkanévvé vált az európai politikai erőtérben. Az alapító három, majd négy ország (Csehország, Lengyelország, Magyarország, Szlovákia) közreműködése mellett számos további formáció („V4+”) létezik, ami kifejezésre juttatja a térség aktív és megerősített szerepvállalását a Nyugat-Balkán európai és euro-atlanti integrációjában, az Európai Szomszédságpolitika keleti dimenziójában, valamint a Keleti Partnerséghez kapcsolódó kérdésekben. A stratégiai dimenzió hátterének megértése azonban nem nélkülözheti a közép-európai politikai átmenetek sajátos vonásainak, az egyes országok társadalmi és politikai struktúráinak, valamint az EU-csatlakozás folyamatának és transzformatív következményeinek feltérképezését. A V4+ működésének jobb megismerése azért is aktuális, mivel 2013-ban Magyarország tölti be a Közép-Európai Kezdeményezés elnevezésű ország-csoport, valamint az év második felétől a Visegrádi Együttműködés elnöki tisztségét. Kutatásunkat a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, valamint a V4+ országok magyarországi nagykövetségei is támogatják.

A munkacsoport emellett Közép-Európa történelmi kapcsolatait vizsgálja európai és Európán kívüli területekkel, különös hangsúlyt fektetve a diplomáciai, konzuli, gazdasági és kulturális szálakra. Kutatja továbbá, hogy ezen kapcsolati háló hogyan befolyásolta a Közép-Európa-képet, illetve azt, hogy régiónkban mit gondoltak / tudtak a világ más tájairól. A kutatás kronológiai kerete a 19-20. század, de természetesen cél a történelmi dimenzió összekötése a jelennel, a múltbéli tapasztalatok segítségével elmélyíteni és kiszélesíteni aktuális ismereteinket.

Fő kutatási témák:

Ø  demokratikus átmenetek, rendszerváltozások a visegrádi országokban;

Ø  a szorosabb közép-európai együttműködés stratégiái, politikai és szervezeti formái;

Ø  a cseh, szlovák, lengyel, horvát, szlovén, osztrák politikai rendszer;

Ø   a közép-európai kisebbségek problémái és lehetőségei az EU-ban;

Ø  Közép-Európa-kép, magyarság-kép

Ø  Közép-Európa történelmi kapcsolatai Európán kívüli térségekkel;

Ø  közép-európai migránsok az Európai Unióban, emigránsok, transzmigránsok és bevándorló közösségek az Unió közép-európai államaiban,

Ø   az EU-ban való közös fellépés aktuális kérdései, ágazati együttműködések (kultúra, tudomány, oktatás, ifjúsági- és sportkapcsolatok).

A munkacsoport koordinátorai: Dr. Szente-Varga Mónika egyetemi adjunktus (This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) és Dr. Lagzi Gábor egyetemi adjunktus (This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

 

Fontosabb publikációk:

Szente-Varga Mónika:A gólya és a kolibri: Magyarország és Mexikó kapcsolatai a XIX. századtól napjainkig. Budapest: Áron Kiadó, 1-198 p. (2012)

Szente-Varga Mónika: Migración húngara a México entre 1910 y 1950
Mexikó: Szegedi Tudományegyetem, 1-224 p. (2007)


Szente-Varga Mónika: Relaciones políticas entre Cuba y Checoslovaquia en los años sesenta. In: Chust, Manuel - Frasquet, Ivana (szerk.) Actas XIV Congreso Internacional AHILA:  Europa - América, paralelismos en la distancia  Madrid: AHILA - Universitat Jaume I - FundaciónMapfre,. CD. (2008)

Szente-Varga Mónika: El lugar de Cuba en el mundo político. Opiniones checoslovacas desde la Habana. In: Opatrny Josef (szerk.) Nación y cultura nacional em el Caribe hispano: Ibero Americana Pragensia Supplementum XV.

Konferencia helye, ideje: Prága, Csehország, 09. Prága: Univerzita Karlova, Karolinum,pp.357-367.(2005)

Szente-Varga Mónika: Az 1956-os forradalom a mexikói El Sol de Puebla napilapban. In: Anderle Ádám (szerk.) A magyar forradalom és a hispán világ, 1956 Szeged: Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara, pp. 153-161. (2007)

Lagzi Gábor: A lengyel keleti politika. Lengyelország keleti szomszédság és nemzetpolitikája, 1989–2009. Terra Recognita Alapítvány, Budapest (2011).

Lagzi Gábor: Kisebbségi identitáskeresés Lengyelországban az 1990-es években. In: Politika és nemzeti identitás Közép-Európában. Szerk. Bárdi Nándor – Lagzi Gábor. Teleki László Intézet, Budapest, 97-112. (2001)

Lagzi Gábor: Európai politikai rendszerek. 2., átdolgozott kiadás. Szerk. Kardos József – Simándi Irén. Osiris, Budapest (2004)

Lagzi Gábor: Kisebbségi kérdés, nemzeti kisebbségek Észtországban, Lettországban és Litvániában a rendszerváltást követő időszakban. EÖKIK műhelytanulmány 33. Budapest (2008)

Lagzi Gábor: Minorities in Transition in Eastern Europe and the Baltic States. In: Sándor Köles (ed.): Minorities in Transition in South, Central, and Eastern Europe. ICDT Papers No. 1. Budapest, International Centre for Democratic Transition, 33-60. (2008) (Rácz Andrással együtt).  http://www.icdt.hu/documents/publications/ICDT-Papers-No.1..pdf

II.          A magyar békefenntartás nemzetközi politikai dimenziói

Magyarország 1988 óta – csaknem negyed évszázada – vesz részt az ENSZ békefenntartó tevékenységében. Mivel a békefenntartás fontos eleme a nemzetközi együttműködéseknek, ezért ebből Magyarország a 21. században sem vonhatja ki magát. A magyar békefenntartás konkrét feladatait azonban időről-időre újra kell gondolni, s ezekmódosításának szükségessége mindig az új nemzetközi realitásokból következik.

Ahhoz, hogy Magyarország a lehető legjobban megfeleljen a nemzetközi válságkezelés és békefenntartás területén vállalt feladatainak, elengedhetetlen az adott regionális konfliktusok aktuális nemzetközi politikai kontextusban történő részletes feltárása. Mivel a magyar békefenntartók több térségben is közös misszióban vesznek részt közép-európai békefenntartókkal, ezért kutatói hálózatunkhoz közép-európai egyetemek is kapcsolódnak (Masaryk University, Brno, Csehország). A kutatás támogató partnere a Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnoksága.

Fő kutatási területek:

Ø  instabil régiók, államok közötti és államon belüli konfliktusok aktuális nemzetközi politikai hátterének elemzése, amelyekben Magyarország békefenntartóként közvetlenül érintett (Koszovó, Bosznia-Hercegovina, Ciprus, Egyiptom [Sínai-félsziget], Libanon, Nyugat-Szahara);

Ø  az érintett térségekben szolgálatot teljesítő egyes magyar missziók eddigi tevékenységének részletes, komplex elemzése;

A kutatás átfogó céljai közé tartozik a Magyar Honvédség ez irányú tevékenységének minél tágabb körben és minél tágabb összefüggésrendszerben történő megismertetése.

A munkacsoport koordinátora: Dr. Kalmár Zoltán habilitált egyetemi docens (This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

 

Fontosabb publikációk:

 

Kalmár Zoltán: Az afganisztáni szovjet invázió és az iszlamizmus nemzetközivé válása. In: Ferwagner Péter Ákos et al (Szerk.): Távolabbra tekintve. Szeged: Universitas, pp. 252-267. (2010)

Kalmár Zoltán:Theodor Herzl’s National Answer to the Misery of the Jewish People. Acta Universitatis Sapientiae, European and Regional Studies Vol. 1, No. 2.,  pp. 197-209. (2010)

Kalmár Zoltán: The Unfolding of the Autonomy Conflict in Palestine.  Revista de Historia Actual Vol. 7, Núm. 7. pp. 113-121. (2009)

Kalmár Zoltán: A Joint Project of the Soviet Union and the USA on the Eve of the Cold War. Historia Actual Online (Publisher: Asociación de Historia Actual) Núm. 18., pp. 7-11. (2009)

Kalmár Zoltán: Titkos szerződés Szuezről. Külügyi Szemle 4., pp. 130-150. (2009)

III.       Közigazgatás, területpolitika, határon átnyúló kezdeményezések

A munkacsoport által folytatott kutatási program alapvetése, hogy a közigazgatás és a területfejlesztés a kormányzási folyamat két különálló, ám bizonyos pontokon szorosan összekapcsolódó alrendszerét alkotja. A „jó kormányzás”, illetve újabban a „jó állam” koncepciója összhangot kíván teremteni a problémamegoldó kapacitás és közpolitikai eredményesség, valamint a demokratikus felhatalmazással és felelősség között. Mindezek alapján a kormányzás egyik legfontosabb elemét az ágazati politikák integrált szemléletmódja és koordinációja jelenti, ami magában hordozza a kiegyensúlyozott és fenntartható fejlődés célkitűzéseinek területi dimenzióba történő átfordítását.

Az EU 2014 és 2020 közötti területfejlesztési stratégiája prioritásként kezeli a közszolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférés biztosítását, az ágazati politikák területi hatásainak figyelembe vételét, a területi adottságok (tőkék) feltárását és kibontakoztatását, a valós térségi szükségletekhez és lehetőségekhez igazodó, az adminisztratív-közigazgatási határokat átlépő funkcionális térségek kialakítása, valamint a határon átnyúló és transznacionális együttműködések kezdeményezését és támogatását. A közép-európai térség kohéziójának erősítésében kiemelt szerep jut az európai területi együttműködés differenciált formáinak, amelyek az egyes országok közigazgatási és fejlesztéspolitikai rendszerének sajátosságait változásait, az EU kohéziós politikájához való alkalmazkodás változó formáit, eredményességét és hatékonyságát. A kutatás támogató partnere a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, valamint a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-Európai Segítő Szolgálata (Central European Service for Cross-Border Initiatives, CESCI).

Fő kutatási területek:

Ø  a területi kohézió mint stratégiai szemléletmód és integrált megközelítés, a kohéziós politika 2014-2020 között;

Ø  határon átnyúló együttműködések, makro-régiók, az európai területi társulás (ETT) sajátosságai, az ETT alapítások eddigi tapasztalatai;

Ø  az Európai Duna Stratégia megvalósítási keretei, határon átnyúló együttműködés a Duna-térségben;

Ø  a brüsszeli regionális képviseletek működése;

Ø  a magyar közigazgatási és területfejlesztési intézményrendszer változásai, politikai, szociológiai, jogi és közgazdasági következményei;

Ø  a településfejlesztés és a változó közigazgatás;

Ø  az éghajlatváltozás hatása a fejlesztéspolitikában.

A munkacsoport koordinátora:  Dr. Agg Zoltán egyetemi adjunktus (This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Fontosabb publikációk:

Agg Zoltán: Közigazgatás és önkormányzatok II. COMITATUS-ÖNKORMÁNYZATI SZEMLE XXII.:(11-12) pp. 56-69. (2013)

Agg Zoltán: Közigazgatás és önkormányzatok I.: Mi legyen a szerepe az önkormányzatoknak a közigazgatás rendszerében; COMITATUS-ÖNKORMÁNYZATI SZEMLE XXI.:(9-10) pp. 116-120. (2012)

Agg Zoltán Közigazgatás és választások, Veszprém: Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány, 1-130 p. (ISBN:978 963 88222 3 9) (2011)

Agg Zoltán (szerk.): Közigazgatás - Térfelosztás – Választások, Veszprém: Comitatus, 1- 152 p. (2010)

Agg Zoltán: How many centres does the Transdanubian region have? COMITATUS-ÖNKORMÁNYZATI SZEMLE XX.:(193) pp. 90-102. (2010)

Kaiser Tamás: Territorial strategies in the making: compulsory homeworks for the incoming Hungarian Presidency. Acta Scientiarium Socialium, Universitas Kaposváriensis, Tomus XXX./2009, 113-131 (2009)

Kaiser Tamás: A magyar területi középszint európaizálódása. In: Születésnap vagy halotti tor? 20 évesek az önkormányzatok (szerk. Kákai László), Pécs, 31-43 (2010)

Kaiser Tamás: New players in territoriality: towards a new paradigm of cohesion policy? In: Közpolitika, Európai Unió, Reformok. Demokrácia Kutatások Központja, Kossuth Kiadó, 67-80 (2011)

Kaiser Tamás: Kohéziós politika 2013 után: ismerős viták, innovatív megoldások? Comitatus, XXI. évfolyam, 205. szám, 17-30 (2011)

Kaiser Tamás: Az európai területi együttműködés differenciált formái: változó környezet, új kihívások. In: Ágh Attila, Kaiser Tamás, Koller Boglárka (szerk.): A differenciált integráció területi dimenziója: a többemeletes Európa kiépülése. Blue Ribbon Research Centre, King Sigismund College, Budapest,122-151 (2013)

 

A kutatást megalapozó konferenciák:

 

A Magyar Politikatudományi Társaság XVIII. Vándorgyűlése

2012. június 22-23.

Veszprém, Pannon Egyetem

A konferencia programja itt érhető el.

A megerősített visegrádi együttműködés perspektívái

Nemzetközi konferencia és szakmai workshop

2012. december 13.

Veszprém, Pannon Egyetem

A konferencia programja itt érhető el.

 

A Kutatóközpont elérhetősége:

 

8200 Veszprém, Wartha Vince u.1.
H-8201 Veszprém, Pf. 158
Tel: +36 (88) 624-274, Fax: +36 (88) 624-615
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.